ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για το έτος 2014.

Οι οικονομίκές προσφορές μπορούν να αποσταλούν:

– Ταχυδρομικώς, στην εξής διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 28, 48100, Πρέβεζα

– Με φαξ στον αριθμό: 2682089445

– Με email στη διεύθυνση: deya-pre@otenet.gr

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013. Πληροφορίες: 2682025021 – Γ.Τζόκας.

Τεχνικές προδιαγραφές ψυχρού ασφαλτομίγματος

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δισθενούς χλωριούχου σιδήρου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χλωριούχου πολυαργιλίου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης