ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του  Ν 4304/14 , οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές  μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση   στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή για την αποστολή δειγμάτων κατιονικού πολυηλεκτρολύτη, προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για χρήση στην πάχυνση ιλύος της ΕΕΛ Πρέβεζας.

Πλήρης επιστολή