ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2019», προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης με σφραγισμένες προσφορές το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Δήμο Πρέβεζας (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης κατά την ημέρα παράδοσής των, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων της σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 (Α’147) και
β) τους όρους της παρούσας 

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων 2019 για την Δ.Ε.Υ.Α.Π», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Η υπηρεσία αφορά την παροχή Μίσθωση μηχανημάτων 2019 προς την Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την περίοδο 2019.  Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρέβεζας – Δ.Ε.Υ.Α.Π., προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , αποκλειστικά βάσει τιμής , για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση Υφιστάμενων Παλαιών Υποδομών Ύδρευσης ΔΕΥΑ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 760.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά η περίληψη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού επισυναπτονται παρακάτω: 

 

Αρχεία Διαγωνισμού (Περίληψη, Διακήρυξη, Τευχή, Εντυπα Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγια Μελέτης, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τενικές Περιγραφές,  Τυποποίημενο εντυπο Υπευθυνης Δήλωσης, Σχεδιο και Φάκελος ασφάλειας και Υγείας).