ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ – 2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 59/2014 του Δ.Σ., προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για “Προμήθεια δισθενούς χλωριούχου σιδήρου“, για το έτος 2015. Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής οικονομικών προσφορών και επιπλέον δικαιολογητικών ορίζεται η 18/12/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος διακήρυξης από τη γραφεία της ΔΕΥΑΠ ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26820420005 – Δ. Βάσσης.

 

Πλήρες τεύχος προκήρυξης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ – 2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 58/2014 του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για “Διαχείριση Βιοστερεών που παράγονται στην ΕΕΛ Πρέβεζας“, για το έτος 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 18/12/2014 ώρα 10:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2682024109 (γενικές πληροφορίες) και 2682042005 (τεχνικές πληροφορίες). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Πλήρες τεύχος διακήρυξης                            Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (μη θεωρημένο)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

Η ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με την 42/2014 απόφαση του ΔΣ προκηρύσσει επαναληπτικό  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια και εφαρμογή συστήματος υλικών στεγανοποίησης για το έργο «Στεγανοποίηση εξωτερικών δεξαμενών πόσιμου νερού πόλης Πρέβεζας» πρ/σμού 25.000 € χωρίς ΦΠΑ για την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10,00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ. Συνεργεία και υλικά θα φέρουν κατάλληλα πιστοποιητικά σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης. Πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ τις εργάσιμες ώρες και μέρες. 

Τεύχος Προκήρυξης

ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή για την αποστολή δειγμάτων κατιονικού πολυηλεκτρολύτη, προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για χρήση στην πάχυνση ιλύος της ΕΕΛ Πρέβεζας.

Πλήρης επιστολή

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ αναβάλλεται ο επαναληπτικός διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου του Α/Σ Α8 – Παλιούρι και εγκατάσταση αυτών», που ήταν προγραμματισμένος τη Δευτέρα 18/8/2014, επειδή εκκρεμμεί εξέταση ένστασης που έχει υποβληθεί.

Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α8 – ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 36/4.8.2014 Απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση οικονομικών προσφορών, για το έργο «Προμήθεια Υλικών για την Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου του Αντλιοστασίου Α8 – Παλιούρι και Εγκατάσταση Αυτών», προϋπολογισμού 50.000€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 18/8/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος Όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι Πέμπτη 14/8/2014 ώρα 14:00.

Πληροφορίες: 2682024109 – Α. Ράπτη

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: 2682042005 – Δ. Βάσσης

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α8 – ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ”

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ.27/2014 Απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση οικονομικών προσφορών, για το έργο «Προμήθεια Υλικών για την Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου του Αντλιοστασίου Α8 – Παλιούρι και Εγκατάσταση Αυτών», προϋπολογισμού 50.000€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 15/7/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος Όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι Δευτέρα 14/7/2014 ώρα 14:00.

Πληροφορίες: 2682024109 – Α. Ράπτη

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: 2682042005 – Δ. Βάσσης

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. 25/2014 απόφαση του ΔΣ,
  2. Τον κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΠ,

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Στεγανοποίηση εξωτερικών δεξαμενών πόσιμου νερού πόλης Πρέβεζας».

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10/7/2014.

 

Πλήρες τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 14/2014, προκηρύσσει διαγωνισμό την  4/2/2014, ώρα λήξης 11.00 π μ., για την ανάδειξη μειοδότη που θα εκτελεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΥΑΠ, την αποστολή στους πελάτες της τους λογαριασμούς ύδρευσης –αποχέτευσης όπως και κάθε αλληλογραφία. Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για 1 χρόνο και θα ξεκινά με την αποστολή του Α τριμήνου 2014.

Αναλυτικοί Όροι Διακήρυξης