ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή για την αποστολή δειγμάτων κατιονικού πολυηλεκτρολύτη, προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για χρήση στην πάχυνση ιλύος της ΕΕΛ Πρέβεζας.

Πλήρης επιστολή

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ αναβάλλεται ο επαναληπτικός διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου του Α/Σ Α8 – Παλιούρι και εγκατάσταση αυτών», που ήταν προγραμματισμένος τη Δευτέρα 18/8/2014, επειδή εκκρεμμεί εξέταση ένστασης που έχει υποβληθεί.

Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α8 – ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 36/4.8.2014 Απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση οικονομικών προσφορών, για το έργο «Προμήθεια Υλικών για την Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου του Αντλιοστασίου Α8 – Παλιούρι και Εγκατάσταση Αυτών», προϋπολογισμού 50.000€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 18/8/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος Όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι Πέμπτη 14/8/2014 ώρα 14:00.

Πληροφορίες: 2682024109 – Α. Ράπτη

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: 2682042005 – Δ. Βάσσης

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α8 – ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ”

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ.27/2014 Απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση οικονομικών προσφορών, για το έργο «Προμήθεια Υλικών για την Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου του Αντλιοστασίου Α8 – Παλιούρι και Εγκατάσταση Αυτών», προϋπολογισμού 50.000€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 15/7/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος Όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι Δευτέρα 14/7/2014 ώρα 14:00.

Πληροφορίες: 2682024109 – Α. Ράπτη

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: 2682042005 – Δ. Βάσσης

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. 25/2014 απόφαση του ΔΣ,
  2. Τον κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΠ,

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Στεγανοποίηση εξωτερικών δεξαμενών πόσιμου νερού πόλης Πρέβεζας».

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10/7/2014.

 

Πλήρες τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 14/2014, προκηρύσσει διαγωνισμό την  4/2/2014, ώρα λήξης 11.00 π μ., για την ανάδειξη μειοδότη που θα εκτελεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΥΑΠ, την αποστολή στους πελάτες της τους λογαριασμούς ύδρευσης –αποχέτευσης όπως και κάθε αλληλογραφία. Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για 1 χρόνο και θα ξεκινά με την αποστολή του Α τριμήνου 2014.

Αναλυτικοί Όροι Διακήρυξης 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για το έτος 2014.

Οι οικονομίκές προσφορές μπορούν να αποσταλούν:

– Ταχυδρομικώς, στην εξής διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 28, 48100, Πρέβεζα

– Με φαξ στον αριθμό: 2682089445

– Με email στη διεύθυνση: deya-pre@otenet.gr

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013. Πληροφορίες: 2682025021 – Γ.Τζόκας.

Τεχνικές προδιαγραφές ψυχρού ασφαλτομίγματος

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δισθενούς χλωριούχου σιδήρου για το έτος 2014.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής οικονομιικών προσφορών ορίζεται η 18/12/2013.

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης