ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

H Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 53/04.09.2013 απόφαση του Δ.Σ.,

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας, για το έτος 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος, την Τρίτη, 22/10/2013 και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κ. Α. Ράπτη (2682024109 – γενικές πληροφορίες), και με τον κ. Δ. Βάσση (2682042005 – τεχνικές πληροφορίες) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) διενεργεί επανάληψη του μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Εσωτερικού Δικτύου Αντλιοστασίου Υδατόπυργου».

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής  του επαναληπτικού διαγωνισμού ορίζεται η 21/5/2013, 10:00 π.μ, στα γραφεία της επιχείρησης.

 

 

 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, την 9/5/2013, ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της επιχείρησης, για την εκτέλεση του έργου:

 

«Επισκευή Εσωτερικού Δικτύου Αντλιοστασίου Υδατόπυργου»

 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ. αρ. 24/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.
 3. Την υπ. αρ. ΠΕ.ΧΩ.ΠΗ/814/28.02.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας».

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας λυμάτων.


Κατεβάστε το πλήρες τεύχος της προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αρ. 47/03.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.

3. Την υπ. αρ. ΠΕ.ΧΩ.ΠΗ/814/28.02.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που αφοράτην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας».

4. Την Η.Π. 50910/2727/2003 απόφαση περί «Μέτρων και Όρων για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας.

 

Παρακαλώ δείτε ολόκληρη τη προκύρηξη πατώντας εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                    ΕΡΓΟ :

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                             ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)                                                                           ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                                                                              ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

                                                                                                              ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :  

                                                                                                            100.000 €

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), προκηρύσσει τακτικό μειοδοτική διαγωνισμό για τη διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας.

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας (Λ. Ειρήνης 28 – 48100 Πρέβεζα) μέχρι την   2 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  13:30 μ.μ.

 

 1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 24709, FAX επικοινωνίας 2682089445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ράπη Αθηνά.

 

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10:00 π.μ. (ώρα  λήξης επίδοσης προσφορών).

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ίσης με το 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι 2.000  €.

 

 1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΠ

 

 1. Το κριτήριο της ανάθεσης  της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς».

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊστάμενη Αρχή, δηλ. το Δ.Σ, της ΔΕΥΑΠ.

Ο Πρόεδρο του Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πρέβεζα 13-5-2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 1012

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

1.   Η Δ.E.Y.A. Πρέβεζας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Το έργο ανήκει στη κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 1.205.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού                    ( Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), από την έδρα της υπηρεσίας οδός Λ. Ειρήνης 28 στην Πρέβεζα, μέχρι τις 16/06/2011, ημέρα Πέμπτη . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2682029228, FAX :2682089445, Αρμόδια : κα Ράπτη Αθηνά.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Ια .Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ` όσον ανήκουν στην

2η,3η και 4η τάξη με έδρα εντός νομού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους           22.247.40 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6.   Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013) , (ΣΑΕΠ 0188).

Το Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

7.     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Εφημερίδες που παρακαλούνται

να δημοσιεύσουν μια φορά και

μέχρι 5-6-2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

2. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως                                                       Δ..Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

Εθνικό Τυπογραφείο-ΑΘΗΝΑ

3.Τ.Ε.Ε.-Καραγεώργη Σερβίας 4 10248 –ΑΘΗΝΑ

4.ΤΕ.Ε. Τμήμα Ηπείρου-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΡΙΒΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε.-ΕΝΤΑΥΘΑ

6. Ενδιάμεση Διαχ/κή Αρχή Περ. Ηπείρου

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. κο Γενικό Δ/ντή

2. Δ/ντή Τ.Υ.

3. (Φ.Ε.) Παπαγεωργίου Θ.

4. Ράπτη Αθηνά (για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων & στο διαδίκτυο))