ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑ Πρέβεζας 2018

Πιο κάτω θα βρείτε συνημμένα τα αρχεία που είναι σχετικά με το διαγωνισμό της προμήθειας των καυσίμων για το 2018

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2018

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία στο παρακάτω αρχείο zip

Αρχεία Συνοπτικού διαγωνισμού 2018 Καυσίμων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.ΥΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

διακηρύσσει

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία

με σκοπό την επιλογή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ως αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 143.915,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Ακολουθούν όλα τα απαραίτητα αρχεία και η συνολική διακηρυξη στους συνδέσμους παρακάτω :

 

 

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
  4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑ Πρέβεζας 2017

Πιο κάτω θα βρείτε συνημμένα τα αρχεία που είναι σχετικά με το διαγωνισμό της προμήθειας των καυσίμων για το 2017

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία στο παρακάτω αρχείο zip

Αρχεία Συνοπτικού διαγωνισμού 2017 Καυσίμων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 για την Δ.Ε.Υ.Α.Π», προϋπολογισμού 59.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Παρατίθεται το αρχείο για το διαγωνισμό  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017 για την Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κατεβάστε την περίληψη Υλικών του διαγωνισμού εδώ  

Κατεβάστε το τεύχος Υλικών εδώ