ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από  1/10/2022 έως και  11/10/2022. Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικα αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.

Ο φάκελος περιέχει :

  1. Την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
  2. την περίληψη της  για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  3. το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «10-6-2021»
  4. το ειδικό παράρτημα : Α(1) Απόδειξη χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022»
  5. και το ειδικό παράρτημα:  Α(2) Απόδειξη γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-5-2022»

Αρχείο :

Φάκελος πρόσληψης προσωπικού και παραρτήματα