Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2022

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2022

Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δήμου Πρέβεζας για το έτος 222

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο στο σύνδεσμο

pdficonΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2021

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2021

Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο στο σύνδεσμο

pdficonΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2020

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο στο σύνδεσμο

pdficonΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

Ακύρωση του διαγωνισμού: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο- απόφαση . Πατήστε στο εικονίδιο :

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

61ΙΡΟΛ78-ΞΝΥ (1)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) (διεύθυνση: οδός Λ. Ειρήνης 28, τ.κ.48100 τηλ. 2682024181 email: deyapre@gmail.com ) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Η σύμβαση αποσκοπεί στην Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & ελέγχου της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου της Δ.Ε. Πρέβεζας μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος Συλλογής και Διαχείρισης των Δεδομένων. Η σύμβαση περιλαμβάνει δε και αντικείμενα όπως η προμήθεια φορητού εξοπλισμού, επιτόπιας παρακολούθησης κατανάλωσης και ανίχνευσης πιθανής παράνομης σύνδεσης, πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική ψηφιοποίηση των θέσεων των τοπικών σταθμών ελέγχου κατανάλωσης, κατάρτιση και εφαρμογή υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης λεπτομερούς μαθηματικής επίλυσης για την επίλυση σεναρίων κατανάλωσης καθώς επίσης και δοκιμαστική λειτουργία, εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας, που έπονται της προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος. Συνεπώς, κρίνεται απολύτως αναγκαίος και επιβεβλημένος ο λεπτομερής σχεδιασμός ενός συστήματος έτσι ώστε το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, κατ’ αρχήν (δοκιμαστική λειτουργία) από έναν ανάδοχο και στη συνέχεια από το προσωπικό της υπηρεσίας που αυτός θα εκπαιδεύσει με ομοίως, ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

 1. Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος
 2. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 15.912 Ασύρματων Ψηφιακών Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ).
 3. Παραμετροποίηση των ΤΣΕΚ και του συστήματος τηλεπικοινωνιών για ορθή λειτουργία
 4. Προμήθεια και εγκατάσταση του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων, των υποσυστημάτων του όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, καθώς και τη Παραμετροποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για διασύνδεση με τους ΤΣΕΚ
 5. Προμήθεια φορητού εξοπλισμού που αναφέρεται στη μελέτη/τεχνική περιγραφή για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και την προληπτική συντήρηση του συστήματος
 6. Πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική ψηφιοποίηση των θέσεων των ΤΣΕΚ με τελικό παραδοτέο την οριζοντιογραφία ΤΣΕΚ
 7. Κατάρτιση και εφαρμογή υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου – παραμετροποίηση και Κατάρτιση ενιαίου μοντέλου προσομοίωσης λεπτομερούς μαθηματικής επίλυσης
 8. Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος
 9. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 03/01/2023 και ώρα 15:00.

Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 156291 για προμήθειες και υπηρεσίες CPV: 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Τρίτη 10/01/2023και ώρα 9:00π.μ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.785.755,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμούς χωρίς ΦΠΑ 4.665.932,00 €, με ΦΠΑ 1.119.823,68 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 22841/2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: ΩΔΦΟ46ΜΤΛ6-ΚΟΥ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα οχτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (93.318,64 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

 

 

ΖΕΡΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Πινακες αποτελεσμάτων για τη προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022/15/09/2022

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης , προσληπτέων και απορριπτέων που αφορά την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022/15/09/2022 :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πίνακας προσληπτέων ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑ ΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Υπηρεσίας με τίτλο

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑ ΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ»

Πρ/σμού 355.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και αξία δικαιωμάτων προαίρεσης 177.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ βάσει τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑ ΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 355.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις της με αριθμ πρωτ. 3786 / 02-11-2022 Διακήρυξης.

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 176422 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)  Α.Φ.Μ. 090046244, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας , Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 28

        Τηλ. Επικοινωνίας: 2682024629, 2682024181, email: deyapre@otenet.gr , deyapre@gmail.com , Ιστοσελίδα: https://deyaprevezas.gr/

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής :  http://www.promitheus.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Ν.Π.Ι.Δ που ελέγχεται από Ο.Τ.Α.

 1. Πρόσβαση στα Έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

        Τα  αιτήματα  για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  –διευκρινήσεις  επί  του  διαγωνισμού  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 1. Κωδικοί CPV:90481000-2 :  Λειτουργία Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, μήνες 24

  90420000-7 : Υπηρεσίας Επεξεργασίας Λυμάτων, τόνοι 960

  Περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:

 • Η λειτουργία και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ειδικότερο καθεστώς αδειοδοτήσεων  (Α.Ε.Π.Ο.) που διέπουν τη σύννομη λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Η λειτουργία και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. του Δήμου Πρέβεζας προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση τεχνικά αποδοτικής λειτουργίας, τήρησης περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και διαχείρισης οικονομικών πόρων.
 • Η τήρηση των προγραμμάτων λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. του Δήμου Πρέβεζας (πρόγραμμα οργάνωσης – εποπτείας – λειτουργίας της εγκατάστασης, πρόγραμμα ελέγχου της λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης και πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης).
 • Η συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος
 1. Εναλλακτικές  προσφορές:Δεν  επιτρέπεται  η  επίδοση  αντιπροσφορών  ή  εναλλακτικών  προσφορών  και  σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 2. Διάρκεια  σύμβασης:Είκοσι τέσσερις (24)  μήνες με δικαίωμα προαίρεσης έως 12 μήνες .
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ (7.104,00€).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή41για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά βάση της τιμής.  

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   της ΔΕΥΑΠ και η οποία αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ.

 1. Παραλαβή προσφορών:Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  είναι  η  12-12- 2022  και  ώρα  15:00.  Μετά  την παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο Σύστημα.  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» είναι 16-12-2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00. 
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός ΔΕΥΑΠ για τα έτη 2023 και 2024
 5. Δημιοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/11/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε προσωρινό αριθμό αναφοράς ENOTICES-ECAS_n00805zm/2022-171173 με ΑΔΑΜ 22PROC011522268.
 6. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) Λεωφόρος Θηβών 196-198, 18233 Αθήνα Ελλάδα τηλ :+302132141216, Φαξ:+302132141229, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr ,διεύθυνση στο διαδίκτυο : https://www.aepp-procurement.gr/
 7. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες Σταυρούλα Ηλιοπούλου, τηλ. 2682024181. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  176422 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 σε:
 • μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα
 • δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδεςΠερίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

  Η Διακήρυξη και τα παρατήματα που επισυνάπτονται θα καταχωρηθούν  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  https://deyaprevezas.gr/

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

Βρείτε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού στο παρακάτω link

Αρχεία Διαγωνισμού Συντήρησης ΕΕΛ και ιδιαχειρισης ΙΛΥΟΣ