ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από  1/10/2022 έως και  11/10/2022. Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικα αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.

Ο φάκελος περιέχει :

 1. Την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
 2. την περίληψη της  για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 3. το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «10-6-2021»
 4. το ειδικό παράρτημα : Α(1) Απόδειξη χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022»
 5. και το ειδικό παράρτημα:  Α(2) Απόδειξη γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-5-2022»

Αρχείο :

Φάκελος πρόσληψης προσωπικού και παραρτήματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 1. Η ΔHMOTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ) , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. α/α 192060, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

 

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται συνολικά σε 934.732,86 € ( χωρίς Φ.Π.Α. 24% ) και ειδικότερα αναλύεται: 

 

 1. 400.899,78 € για μελέτη κατηγορίας 13  
 2. 194.090,40 € για μελέτη κατηγορίας 16  
 3. 35.619,98 € για μελέτη κατηγορίας 21 
 4. 13.461,69 € για μελέτη κατηγορίας 27 
 5. 18.370,80 € για μελέτη κατηγορίας 09 
 6. 142.320,90 € για μελέτη κατηγορίας 08 

και 120.714,53 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

και 9.254,78 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της Διακήρυξης

Η μελέτη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV71320000-7, nuts: EL54.  

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, https://deyaprevezas.gr/

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682024181, FAX επικοινωνίας 2682089445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σταυρούλα Ηλιοπούλου

3. Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
21  – 10  – 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
31 – 10 – 2022
, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:

U = U ΤΠ * 70% + U ΟΠ * 30%, όπου 

U ΤΠ η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και  

U ΤΟ η βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς.  

Τα κριτήρια καθώς και η σχετική στάθμισή τους, περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4.2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

 1. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.
 2. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 18.694,00 €.

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστο ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.  

 

 1. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με την α.π. 19882/2020/14-05-2021 και ΑΔΑ 6ΣΝΕ46ΜΤΛ6-22Ε Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί απότο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ 

Φώτιος Ζέρβας 

Σχετικά Αρχεία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ_ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ_ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2022 Β>>

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2022 Β>>

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας  (ΔΕΥΑΠ) προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 Β». 

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για τις υπηρεσίες με CPV 45520000  όπως αυτές προδιαγράφονται στο τεύχος του Διαγωνισμού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ίδια η ΔΕΥΑΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 31.937,50 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31-12-2022. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 169941. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στις διευθύνσεις:  https://deyaprevezas.gr/ και www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της  Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε:

 • μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα
 • δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδεςΚαταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 19/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα : 11:00.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

   

  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εμπειροτέχνη εργολάβου ή εργοληπτικό πτυχίο και τα δύο με κατεύθυνση υδραυλικά. 

  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (638,75 €).

  Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα : Δ/νση: Λ. Ειρήνης 28, 48100, Πρέβεζα.

  Ε-mail : deya-pre@otenet.gr , deyapre@gmail.com

  Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2682024629, 2682024181

  Fax επικοινωνίας : 2682089445

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

   

  ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

 

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ: αρχεία διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ πρ/σμού 1.375.000,00 ευρω πλέον ΦΠΑ 0%

Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 188332 και τα στοιχεία του όπως φαίνονται στην περίληψη της διακήρυξης έχουν ως εξής :

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 1. ΗΔHMOTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ) , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται συνολικά σε 1.375.000,00 € ( χωρίς Φ.Π.Α. 0% ). 

Το έργο κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 45332200-5, nuts: EL541.  

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, https://deyaprevezas.gr/

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682024181, FAX επικοινωνίας 2682089445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σταυρούλα Ηλιοπούλου

 1. Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
  20 – 05 – 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 μ.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
27  –   05 –   2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

 

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 27.500,00 €.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστο ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μήνες.  

 1. Το έργο αποτελεί υποέργο της Πράξης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ που έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με την α.π. 22841/2020/17-06-2021 και ΑΔΑ ΩΔΦΟ46ΜΤΛ6-ΚΟΥ Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.  
 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ  

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

 

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού σε συμπιεσμένη μορφή :

zip

Αρχεία Διαγωνισμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας με τίτλο «ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Πρ/σμού 968.140,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.200.493,60 ευρώ

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

 

Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια «ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού: 1.200.493,60  €  σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις της με αριθμ πρωτ. 973 / 18-3-2022 Διακήρυξης.

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 154586 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)  Α.Φ.Μ. 090046244, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας , Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 28

        Τηλ. Επικοινωνίας: 2682024629, 2682024181, email: deyapre@otenet.gr , deyapre@gmail.com , Ιστοσελίδα: https://deyaprevezas.gr/

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής :  http://www.promitheus.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Ν.Π.Ι.Δ που ελέγχεται από Ο.Τ.Α.

 1. Πρόσβαση στα Έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

        Τα  αιτήματα  για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  –διευκρινήσεις  επί  του  διαγωνισμού  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 1. Κωδικοί CPV:32441100-7 :  Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολουθησηςτεμάχια 1
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 541.
 3. Περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:Αντικειμενικός σκοπός του συστήματος, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.  Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:Άμεση  παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτωνΠαρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατοςΣτοιχεία λειτουργίας (πχ ενεργειακές καταναλώσεις, ώρες λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία κλπ), των ζωτικών στοιχείων του δικτύου, όπως τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές.
 4. Εναλλακτικές  προσφορές:Δεν  επιτρέπεται  η  επίδοση  αντιπροσφορών  ή  εναλλακτικών  προσφορών  και  σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Διάρκεια  σύμβασης:Δώδεκα (12)  μήνες  .
 6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς τη ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τα παρακάτω.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 
 1  ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 18.934,80 ΕΥΡΏ 

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς θα επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού για να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία.

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα χορηγήσει βεβαίωση για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος και την βεβαίωση αυτή πρέπει να την προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα στην προσφορά του.

Η σχετική αλληλογραφία θα διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

α) Τεκμηρίωση αθροιστικού γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη (2018+2019+2020). Ο αθροιστικός γενικός ετήσιος κύκλου εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 50% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

β) Να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2018, 2019 και 2020) αθροιστικά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων).

γ) Πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα (χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και πιστοποιείται με έγγραφο τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από όλα τα μέλη τους.

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και έκαστο μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας να καλύπτει την απαίτηση περί μη αρνητικού αποτελέσματος ισολογισμού περισσότερες από μία φορά κατά την τελευταία τριετία.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμου τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν :

α) Εμπειρία ότι έχουν εκτελέσει προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης με ασύρματη επικοινωνία και χρήση PLC με SCADA, όμοιων με την παρούσα. Η κατ’ ελάχιστον εμπειρία που απαιτείται είναι τουλάχιστον μία ανάλογη εφαρμογή η οποία να αποτελείται από ένα (1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου και δέκα (10) Τοπικούς Σταθμούς ελέγχου με PLC προϋπολογισμού τουλάχιστον 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην απόδειξη της εμπειρίας θα λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις κατασκευής τέτοιων συστημάτων την τελευταία πενταετία. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παράδοσης-παραλαβής των συστημάτων του έργου.

β) Να διαθέτουν την κατάλληλη στελέχωση (ομάδα έργου) που θα απασχοληθεί με το προσφερόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η ομάδα έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) Μηχανικό (ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ισοδύναμου πτυχίου του εξωτερικού ) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση τουλάχιστον μίας εφαρμογής σε αντίστοιχες συμβάσεις τηλεχειρισμού -τηλεελέγχου, ανάλογου αντικειμένου. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία από την υλοποίηση μιας σύμβασης με τα ανωτέρω στοιχεία. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής

 1. Κριτήριο  ανάθεσης:Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   της ΔΕΥΑΠ και η οποία αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ.
 2. Παραλαβή προσφορών:Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  είναι  η Τρίτη 3 Μαίου 2022  και  ώρα  15:00.  Μετά  την παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο Σύστημα.  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» είναι 10/05/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ..
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Χρηματοδότηση:

Η σύμβαση αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με τίτλο : «ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ». Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα «Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 228441/2020/17-6-2021 και ΑΔΑ ΩΔΦΟ46ΜΤΛ6-ΚΟΥ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. Δημιοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ΧΧ/ΧΧ/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) Λεωφόρος Θηβών 196-198, 18233 Αθήνα Ελλάδα τηλ :+302132141216, Φαξ:+302132141229, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr ,διεύθυνση στο διαδίκτυο : https://www.aepp-procurement.gr/
 3. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες Σταυρούλα Ηλιοπούλου, τηλ. 2682024629 / 2682024181. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  154586 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 σε:
 • μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα
 • δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδεςΠερίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).Η Διακήρυξη και τα παρατήματα που επισυνάπτονται θα καταχωρηθούν  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  https://deyaprevezas.gr/

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Αρχεία Διαγωνισμού

Διαγωνισμός ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187493

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 1. Η ΔHMOTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ) , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

 

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται συνολικά σε 922.379,46 € ( χωρίς Φ.Π.Α. 24% ) και ειδικότερα αναλύεται: 

 

 1. 028,01 € για μελέτη κατηγορίας 13  
 2. 693,96 € για μελέτη κατηγορίας 16  
 3. 33.866,05 € για μελέτη κατηγορίας 21 
 4. 12.178,10€ για μελέτη κατηγορίας 27 
 5. 481,42 € για μελέτη κατηγορίας 09 
 6. 627,79 € για μελέτη κατηγορίας 08 και 114.581,30 € για απρόβλεπτες δαπάνες.και 43.922,83 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της Διακήρυξης  Η μελέτη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 71320000-7, nuts: EL54.  

  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, https://deyaprevezas.gr/

  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682024181, FAX επικοινωνίας 2682089445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σταυρούλα Ηλιοπούλου

 7. Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
  29  – 4  – 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
6 – 5 – 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:

U = U ΤΠ * 70% + U ΟΠ * 30%, όπου 

U ΤΠ η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και  

U ΤΟ η βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς.  

Τα κριτήρια καθώς και η σχετική στάθμισή τους, περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

4.2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

 

4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

 1. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.

 

 1. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 18.447,00 €.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστο ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.  

 

 1. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με την α.π. 19882/2020/14-05-2021 και ΑΔΑ 6ΣΝΕ46ΜΤΛ6-22Ε Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ 

 Φώτιος Ζέρβας 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία του διαγωνισμου εδώ

ARXEIO

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Πρ/σμού 775.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 961.000,00 ευρώ

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

 

Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού: 961.000,00  €  σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις της με αριθμ πρωτ. 580 / 15-02-2022 Διακήρυξης.

 

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 154541 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)  Α.Φ.Μ. 090046244, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας , Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 28

Τηλ. Επικοινωνίας: 2682024629, 2682024181, email: deyapre@otenet.gr , deyapre@gmail.com , Ιστοσελίδα: https://deyaprevezas.gr/

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής :  http://www.promitheus.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Ν.Π.Ι.Δ που ελέγχεται από Ο.Τ.Α.

 1. Πρόσβαση στα Έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Τα  αιτήματα  για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  –διευκρινήσεις  επί  του  διαγωνισμού  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 1. Κωδικοί CPV:34410000-4 :  Μοτοσυκλέτες (Μοτοσυκλέτα  125 cc), τεμάχια 3

  34136000-9 : φορτηγάκια(Κλειστό φορτηγό κοινό, μη ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου περίπου 1.000 Kg ), τεμάχια 2

  34136000-9 : φορτηγάκια (Κλειστό φορτηγό κοινό, μη ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου περίπου 700 Kg),  τεμάχιο 1

  34134100-6 : φορτηγά με επίπεδη καρότσα (Φορτηγό ανοικτό κοινό μη ανατρεπόμενο  ωφέλιμου φορτίου περίπου 1.000 kg ), τεμάχιο 1

  34134200-7 : φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα (Φορτηγό ανοικτό κοινό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου περίπου 3.500 Kg), τεμάχιο 1

  34144000-8 : αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης (Μηχάνημα έργου – αποφρακτικό), τεμάχιο 1

 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 541.
 3. Περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:Η Προμήθεια αφορά την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 4. Εναλλακτικές  προσφορές:Δεν  επιτρέπεται  η  επίδοση  αντιπροσφορών  ή  εναλλακτικών  προσφορών  και  σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Διάρκεια  σύμβασης:Έξι (6)  μήνες  .
 6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η  σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση του ανταγωνισμού δια της συμμετοχής περισσότερων επιχειρήσεων  και την επίτευξη μέσω αυτού βέλτιστων οικονομικών προσφορών:

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ», ποσότητα 3, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΎΠΟΥ» ποσότητα 3, εκτιμώμενης αξίας 85.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΎΠΟΥ , PICK UP»ποσότητα 1, εκτιμώμενης αξίας 33.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΦΟΡΤΗΓΑ ANOIKTOY ΤΎΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ» ποσότητα 1, εκτιμώμενης αξίας 86.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ» ποσότητα 1, εκτιμώμενης αξίας 565.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς τη ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τα παρακάτω.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 
ΤΜΗΜΑ 1  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 120 ΕΥΡΏ 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 2  ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1.700 ΕΥΡΩ 

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 3  «ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΎΠΟΥ , PICK UP», 660 ΕΥΡΩ 

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 4  «ΦΟΡΤΗΓΑ ANOIKTOY ΤΎΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ» 1.720 ΕΥΡΩ 

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ 5  ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11.300 ΕΥΡΩ 

ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,  δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις  περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 304-306 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό στο φάκελο των δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς υποβάλλουν υποχρεωτικά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, του τμήματος ή των τμημάτων που συμμετέχει στο υπό ανάθεση έργο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω  απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

 1. Κριτήριο  ανάθεσης:Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   της ΔΕΥΑΠ και η οποία αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ.
 2. Παραλαβή προσφορών:Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  είναι  η  4-4- 2022  και  ώρα  15:00  Μετά  την παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο Σύστημα.  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» είναι 11/4/2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Χρηματοδότηση:Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 861/17-5-2021 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5084962. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 6. Δημιοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/02/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 7. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) Λεωφόρος Θηβών 196-198, 18233 Αθήνα Ελλάδα τηλ :+302132141216, Φαξ:+302132141229, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr ,διεύθυνση στο διαδίκτυο : https://www.aepp-procurement.gr/
 8. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες Σταυρούλα Ηλιοπούλου, τηλ. 2682024181. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  154541 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 σε:
 • μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα
 • δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδεςΠερίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

  Η Διακήρυξη και τα παρατήματα που επισυνάπτονται θα καταχωρηθούν  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  https://deyaprevezas.gr/

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

 

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία για το διαγωνισμό