ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ αριθ 64/2013  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ από 1/1/2014 έως 31/12/14.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  ΤΡΙΤΗ  3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  και ώρα 09,00 π.μ. 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

H Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ. 53/04.09.2013 απόφαση του Δ.Σ.,

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας, για το έτος 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος, την Τρίτη, 22/10/2013 και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κ. Α. Ράπτη (2682024109 – γενικές πληροφορίες), και με τον κ. Δ. Βάσση (2682042005 – τεχνικές πληροφορίες) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) διενεργεί επανάληψη του μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Εσωτερικού Δικτύου Αντλιοστασίου Υδατόπυργου».

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής  του επαναληπτικού διαγωνισμού ορίζεται η 21/5/2013, 10:00 π.μ, στα γραφεία της επιχείρησης.

 

 

 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ»

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, την 9/5/2013, ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της επιχείρησης, για την εκτέλεση του έργου:

 

«Επισκευή Εσωτερικού Δικτύου Αντλιοστασίου Υδατόπυργου»

 

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ. αρ. 24/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.
 3. Την υπ. αρ. ΠΕ.ΧΩ.ΠΗ/814/28.02.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας».

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας λυμάτων.


Κατεβάστε το πλήρες τεύχος της προκήρυξης

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αρ. 47/03.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.

3. Την υπ. αρ. ΠΕ.ΧΩ.ΠΗ/814/28.02.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που αφοράτην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας».

4. Την Η.Π. 50910/2727/2003 απόφαση περί «Μέτρων και Όρων για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας.

 

Παρακαλώ δείτε ολόκληρη τη προκύρηξη πατώντας εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                    ΕΡΓΟ :

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                             ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)                                                                           ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                                                                              ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

                                                                                                              ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :  

                                                                                                            100.000 €

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), προκηρύσσει τακτικό μειοδοτική διαγωνισμό για τη διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας.

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας (Λ. Ειρήνης 28 – 48100 Πρέβεζα) μέχρι την   2 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  13:30 μ.μ.

 

 1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 24709, FAX επικοινωνίας 2682089445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ράπη Αθηνά.

 

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10:00 π.μ. (ώρα  λήξης επίδοσης προσφορών).

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ίσης με το 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι 2.000  €.

 

 1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΠ

 

 1. Το κριτήριο της ανάθεσης  της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς».

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊστάμενη Αρχή, δηλ. το Δ.Σ, της ΔΕΥΑΠ.

Ο Πρόεδρο του Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ