ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ πρ/σμού 1.375.000,00 ευρω πλέον ΦΠΑ 0%

Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 188332 και τα στοιχεία του όπως φαίνονται στην περίληψη της διακήρυξης έχουν ως εξής :

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

  1. ΗΔHMOTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ) , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται συνολικά σε 1.375.000,00 € ( χωρίς Φ.Π.Α. 0% ). 

Το έργο κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 45332200-5, nuts: EL541.  

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, https://deyaprevezas.gr/

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682024181, FAX επικοινωνίας 2682089445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σταυρούλα Ηλιοπούλου

  1. Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
    20 – 05 – 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 μ.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
27  –   05 –   2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

 

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 27.500,00 €.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστο ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μήνες.  

  1. Το έργο αποτελεί υποέργο της Πράξης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ που έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με την α.π. 22841/2020/17-06-2021 και ΑΔΑ ΩΔΦΟ46ΜΤΛ6-ΚΟΥ Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.  
  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ  

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

 

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού σε συμπιεσμένη μορφή :

zip

Αρχεία Διαγωνισμου