Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Πρ/σμού 775.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 961.000,00 ευρώ

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

 

Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού: 961.000,00  €  σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις της με αριθμ πρωτ. 580 / 15-02-2022 Διακήρυξης.

 

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 154541 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)  Α.Φ.Μ. 090046244, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας , Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 28

Τηλ. Επικοινωνίας: 2682024629, 2682024181, email: deyapre@otenet.gr , deyapre@gmail.com , Ιστοσελίδα: https://deyaprevezas.gr/

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής :  http://www.promitheus.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Ν.Π.Ι.Δ που ελέγχεται από Ο.Τ.Α.

 1. Πρόσβαση στα Έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Τα  αιτήματα  για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  –διευκρινήσεις  επί  του  διαγωνισμού  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 1. Κωδικοί CPV:34410000-4 :  Μοτοσυκλέτες (Μοτοσυκλέτα  125 cc), τεμάχια 3

  34136000-9 : φορτηγάκια(Κλειστό φορτηγό κοινό, μη ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου περίπου 1.000 Kg ), τεμάχια 2

  34136000-9 : φορτηγάκια (Κλειστό φορτηγό κοινό, μη ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου περίπου 700 Kg),  τεμάχιο 1

  34134100-6 : φορτηγά με επίπεδη καρότσα (Φορτηγό ανοικτό κοινό μη ανατρεπόμενο  ωφέλιμου φορτίου περίπου 1.000 kg ), τεμάχιο 1

  34134200-7 : φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα (Φορτηγό ανοικτό κοινό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου περίπου 3.500 Kg), τεμάχιο 1

  34144000-8 : αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης (Μηχάνημα έργου – αποφρακτικό), τεμάχιο 1

 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 541.
 3. Περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:Η Προμήθεια αφορά την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 4. Εναλλακτικές  προσφορές:Δεν  επιτρέπεται  η  επίδοση  αντιπροσφορών  ή  εναλλακτικών  προσφορών  και  σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Διάρκεια  σύμβασης:Έξι (6)  μήνες  .
 6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η  σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση του ανταγωνισμού δια της συμμετοχής περισσότερων επιχειρήσεων  και την επίτευξη μέσω αυτού βέλτιστων οικονομικών προσφορών:

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ», ποσότητα 3, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΎΠΟΥ» ποσότητα 3, εκτιμώμενης αξίας 85.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΎΠΟΥ , PICK UP»ποσότητα 1, εκτιμώμενης αξίας 33.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΦΟΡΤΗΓΑ ANOIKTOY ΤΎΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ» ποσότητα 1, εκτιμώμενης αξίας 86.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ» ποσότητα 1, εκτιμώμενης αξίας 565.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς τη ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τα παρακάτω.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 
ΤΜΗΜΑ 1  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 120 ΕΥΡΏ 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 2  ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1.700 ΕΥΡΩ 

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 3  «ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΎΠΟΥ , PICK UP», 660 ΕΥΡΩ 

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 4  «ΦΟΡΤΗΓΑ ANOIKTOY ΤΎΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ» 1.720 ΕΥΡΩ 

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ 5  ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11.300 ΕΥΡΩ 

ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,  δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις  περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 304-306 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό στο φάκελο των δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς υποβάλλουν υποχρεωτικά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, του τμήματος ή των τμημάτων που συμμετέχει στο υπό ανάθεση έργο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω  απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

 1. Κριτήριο  ανάθεσης:Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   της ΔΕΥΑΠ και η οποία αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ.
 2. Παραλαβή προσφορών:Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  είναι  η  4-4- 2022  και  ώρα  15:00  Μετά  την παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο Σύστημα.  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» είναι 11/4/2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Χρηματοδότηση:Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 861/17-5-2021 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5084962. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 6. Δημιοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/02/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 7. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) Λεωφόρος Θηβών 196-198, 18233 Αθήνα Ελλάδα τηλ :+302132141216, Φαξ:+302132141229, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr ,διεύθυνση στο διαδίκτυο : https://www.aepp-procurement.gr/
 8. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες Σταυρούλα Ηλιοπούλου, τηλ. 2682024181. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  154541 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 σε:
 • μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα
 • δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδεςΠερίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

  Η Διακήρυξη και τα παρατήματα που επισυνάπτονται θα καταχωρηθούν  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  https://deyaprevezas.gr/

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

 

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία για το διαγωνισμό