Διαγωνισμός ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187493

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 1. Η ΔHMOTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ) , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

 

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται συνολικά σε 922.379,46 € ( χωρίς Φ.Π.Α. 24% ) και ειδικότερα αναλύεται: 

 

 1. 028,01 € για μελέτη κατηγορίας 13  
 2. 693,96 € για μελέτη κατηγορίας 16  
 3. 33.866,05 € για μελέτη κατηγορίας 21 
 4. 12.178,10€ για μελέτη κατηγορίας 27 
 5. 481,42 € για μελέτη κατηγορίας 09 
 6. 627,79 € για μελέτη κατηγορίας 08 και 114.581,30 € για απρόβλεπτες δαπάνες.και 43.922,83 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της Διακήρυξης  Η μελέτη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 71320000-7, nuts: EL54.  

  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, https://deyaprevezas.gr/

  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682024181, FAX επικοινωνίας 2682089445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σταυρούλα Ηλιοπούλου

 7. Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
  29  – 4  – 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
6 – 5 – 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:

U = U ΤΠ * 70% + U ΟΠ * 30%, όπου 

U ΤΠ η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και  

U ΤΟ η βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς.  

Τα κριτήρια καθώς και η σχετική στάθμισή τους, περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

4.2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

 

4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

 1. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.

 

 1. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 18.447,00 €.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστο ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.  

 

 1. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με την α.π. 19882/2020/14-05-2021 και ΑΔΑ 6ΣΝΕ46ΜΤΛ6-22Ε Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ 

 Φώτιος Ζέρβας 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία του διαγωνισμου εδώ

ARXEIO