ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή για την αποστολή δειγμάτων κατιονικού πολυηλεκτρολύτη, προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για χρήση στην πάχυνση ιλύος της ΕΕΛ Πρέβεζας.

Πλήρης επιστολή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *