ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ – 2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 65/2014 του Δ.Σ., προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για “Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών“, για το έτος 2015. Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής οικονομικών προσφορών και επιπλέον δικαιολογητικών ορίζεται η 22/12/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος διακήρυξης από τη γραφεία της ΔΕΥΑΠ ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26820420005 – Δ. Βάσσης.

 

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ – 2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 61/2014 του Δ.Σ., προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για “Προμήθεια υλικών απόσμησης“, για το έτος 2015. Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής οικονομικών προσφορών και επιπλέον δικαιολογητικών ορίζεται η 18/12/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος διακήρυξης από τη γραφεία της ΔΕΥΑΠ ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26820420005 – Δ. Βάσσης.

 

Πλήρες τεύχος διακήρυξης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ – 2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 60/2014 του Δ.Σ., προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος“, για το έτος 2015. Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής οικονομικών προσφορών και επιπλέον δικαιολογητικών ορίζεται η 22/12/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος διακήρυξης από τη γραφεία της ΔΕΥΑΠ ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26820420005 – Δ. Βάσσης.

 

Πλήρες τεύχος προκήρυξης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ – 2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 59/2014 του Δ.Σ., προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για “Προμήθεια δισθενούς χλωριούχου σιδήρου“, για το έτος 2015. Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής οικονομικών προσφορών και επιπλέον δικαιολογητικών ορίζεται η 18/12/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος διακήρυξης από τη γραφεία της ΔΕΥΑΠ ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26820420005 – Δ. Βάσσης.

 

Πλήρες τεύχος προκήρυξης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ – 2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, με βάση την Απόφαση 58/2014 του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για “Διαχείριση Βιοστερεών που παράγονται στην ΕΕΛ Πρέβεζας“, για το έτος 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 18/12/2014 ώρα 10:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2682024109 (γενικές πληροφορίες) και 2682042005 (τεχνικές πληροφορίες). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Πλήρες τεύχος διακήρυξης                            Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (μη θεωρημένο)