ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

κατεβάστε το αρχειιο συγραφής υποχρεώσεων

κατεβάστε την διακήρυξη

κατεβάστε την ειδική συγγραφή

κατεβάστε τον προυπολογισμό

κατεβάστε τον προυπολογισμό προσφοράς

κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές

κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης