ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.ΥΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

διακηρύσσει

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία

με σκοπό την επιλογή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ως αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 143.915,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Ακολουθούν όλα τα απαραίτητα αρχεία και η συνολική διακηρυξη στους συνδέσμους παρακάτω :

 

 

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
  4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *