ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. 24/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.
  3. Την υπ. αρ. ΠΕ.ΧΩ.ΠΗ/814/28.02.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας».

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας λυμάτων.


Κατεβάστε το πλήρες τεύχος της προκήρυξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *