ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πρέβεζα 13-5-2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 1012

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

1.   Η Δ.E.Y.A. Πρέβεζας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Το έργο ανήκει στη κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 1.205.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού                    ( Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), από την έδρα της υπηρεσίας οδός Λ. Ειρήνης 28 στην Πρέβεζα, μέχρι τις 16/06/2011, ημέρα Πέμπτη . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2682029228, FAX :2682089445, Αρμόδια : κα Ράπτη Αθηνά.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Ια .Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ` όσον ανήκουν στην

2η,3η και 4η τάξη με έδρα εντός νομού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους           22.247.40 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6.   Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013) , (ΣΑΕΠ 0188).

Το Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

7.     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Εφημερίδες που παρακαλούνται

να δημοσιεύσουν μια φορά και

μέχρι 5-6-2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

2. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως                                                       Δ..Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

Εθνικό Τυπογραφείο-ΑΘΗΝΑ

3.Τ.Ε.Ε.-Καραγεώργη Σερβίας 4 10248 –ΑΘΗΝΑ

4.ΤΕ.Ε. Τμήμα Ηπείρου-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΡΙΒΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε.-ΕΝΤΑΥΘΑ

6. Ενδιάμεση Διαχ/κή Αρχή Περ. Ηπείρου

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. κο Γενικό Δ/ντή

2. Δ/ντή Τ.Υ.

3. (Φ.Ε.) Παπαγεωργίου Θ.

4. Ράπτη Αθηνά (για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων & στο διαδίκτυο))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *