Ιστορικό Της ΔΕΥΑ Πρέβεζας

Η ΔΕΥΑΠ ιδρύθηκε το 1985 με αριθμ. 495/85 Π.Δ. μετά από τις υπ’ αριθμ. 436/84 και 28/85 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.

Ξεκίνησε την λειτουργία της το 1988. Η ΔΕYΑ είναι Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη λειτουργία και την οργάνωση από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», ο οποίος ορίζει το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές που είναι : η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση ,εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (ΜΕΛ) και αποβλήτων της περιοχής του Δήμου Πρέβεζας. Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2292/3-12-2007) ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ τελούν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της , το οποίο είναι 7μελές με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 1 Συμβούλο που είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ,  2 πολίτες, , έναν εκπρόσωπο  φορέα ( ΤΕΕ) και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων . Το δ.σ. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Η ΔΕΥΑΠ διευθύνεται από Γενικό Δ/ντή τον οποίο ορίζει το Δ.Σ. λειτουργούν δε σύμφωνα με το Οργανόγραμμα δύο Διευθύνσεις (Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία και Τεχνική Υπηρεσία) και πέντε τμήματα . Σήμερα απασχολεί 27 εργαζόμενους. Το αντικείμενο της ΔΕΥΑΠ είναι ευρύτατο – ζωτικό και προσδιορίζει τον υψηλής ευθύνης κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο. Σ΄αυτό το ρόλο η επιχείρηση από την ίδρυσή της επιτελεί με επιτυχία ένα σημαντικό και πολλαπλό έργο υποδομής που επηρεάζει αποφασιστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *