ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2022 Β>>

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2022 Β>>

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας  (ΔΕΥΑΠ) προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 Β». 

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για τις υπηρεσίες με CPV 45520000  όπως αυτές προδιαγράφονται στο τεύχος του Διαγωνισμού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ίδια η ΔΕΥΑΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 31.937,50 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31-12-2022. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 169941. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στις διευθύνσεις:  https://deyaprevezas.gr/ και www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της  Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε:

 • μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα
 • δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδεςΚαταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 19/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα : 11:00.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

   

  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εμπειροτέχνη εργολάβου ή εργοληπτικό πτυχίο και τα δύο με κατεύθυνση υδραυλικά. 

  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (638,75 €).

  Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα : Δ/νση: Λ. Ειρήνης 28, 48100, Πρέβεζα.

  Ε-mail : deya-pre@otenet.gr , deyapre@gmail.com

  Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2682024629, 2682024181

  Fax επικοινωνίας : 2682089445

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

   

  ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

 

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ: αρχεία διαγωνισμού