ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2020

Προκήρυξη για το διαγωνισμό της μίσθωσης των μηχανημάτων ο οποίος έχει ημερομηνία λήξης τις 13/01/2020 

 

«ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2020 για την Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.820,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

 

Περίληψη Κειμένου  τεχνικής Έκθεσης

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.820,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών με τίτλο
«Μίσθωση μηχανημάτων 2020», προϋπολογισμού 36.820,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 53 – 54 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (36.820,00 €), συν Φ.Π.Α. 24% , η οποία προβλέπεται να
χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Π, κατά το έτος 2020.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.και του άρθρου 46 του Ν.4413/2016 .
ΠΡΕΒΕΖΑ 20/12/2019 23/12/2019

 

Παρατίθεται το επίσημο αρχείο για το διαγωνισμό  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2020 για την Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Κατεβάστε τη προκήρυξη διαγωνισμού εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *