ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας με τίτλο «ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Πρ/σμού 968.140,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.200.493,60 ευρώ

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

 

Προκηρύσσει Ανοικτό  Άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια «ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού: 1.200.493,60  €  σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις της με αριθμ πρωτ. 973 / 18-3-2022 Διακήρυξης.

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 154586 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)  Α.Φ.Μ. 090046244, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας , Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 28

        Τηλ. Επικοινωνίας: 2682024629, 2682024181, email: deyapre@otenet.gr , deyapre@gmail.com , Ιστοσελίδα: https://deyaprevezas.gr/

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής :  http://www.promitheus.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Ν.Π.Ι.Δ που ελέγχεται από Ο.Τ.Α.

 1. Πρόσβαση στα Έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

        Τα  αιτήματα  για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  –διευκρινήσεις  επί  του  διαγωνισμού  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 1. Κωδικοί CPV:32441100-7 :  Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολουθησηςτεμάχια 1
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 541.
 3. Περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:Αντικειμενικός σκοπός του συστήματος, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.  Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:Άμεση  παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτωνΠαρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατοςΣτοιχεία λειτουργίας (πχ ενεργειακές καταναλώσεις, ώρες λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία κλπ), των ζωτικών στοιχείων του δικτύου, όπως τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές.
 4. Εναλλακτικές  προσφορές:Δεν  επιτρέπεται  η  επίδοση  αντιπροσφορών  ή  εναλλακτικών  προσφορών  και  σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Διάρκεια  σύμβασης:Δώδεκα (12)  μήνες  .
 6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς τη ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τα παρακάτω.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 
 1  ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 18.934,80 ΕΥΡΏ 

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς θα επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού για να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία.

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα χορηγήσει βεβαίωση για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος και την βεβαίωση αυτή πρέπει να την προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα στην προσφορά του.

Η σχετική αλληλογραφία θα διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

α) Τεκμηρίωση αθροιστικού γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη (2018+2019+2020). Ο αθροιστικός γενικός ετήσιος κύκλου εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 50% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

β) Να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2018, 2019 και 2020) αθροιστικά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων).

γ) Πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα (χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και πιστοποιείται με έγγραφο τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από όλα τα μέλη τους.

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και έκαστο μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας να καλύπτει την απαίτηση περί μη αρνητικού αποτελέσματος ισολογισμού περισσότερες από μία φορά κατά την τελευταία τριετία.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμου τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν :

α) Εμπειρία ότι έχουν εκτελέσει προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης με ασύρματη επικοινωνία και χρήση PLC με SCADA, όμοιων με την παρούσα. Η κατ’ ελάχιστον εμπειρία που απαιτείται είναι τουλάχιστον μία ανάλογη εφαρμογή η οποία να αποτελείται από ένα (1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου και δέκα (10) Τοπικούς Σταθμούς ελέγχου με PLC προϋπολογισμού τουλάχιστον 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην απόδειξη της εμπειρίας θα λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις κατασκευής τέτοιων συστημάτων την τελευταία πενταετία. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παράδοσης-παραλαβής των συστημάτων του έργου.

β) Να διαθέτουν την κατάλληλη στελέχωση (ομάδα έργου) που θα απασχοληθεί με το προσφερόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η ομάδα έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) Μηχανικό (ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ισοδύναμου πτυχίου του εξωτερικού ) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση τουλάχιστον μίας εφαρμογής σε αντίστοιχες συμβάσεις τηλεχειρισμού -τηλεελέγχου, ανάλογου αντικειμένου. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία από την υλοποίηση μιας σύμβασης με τα ανωτέρω στοιχεία. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής

 1. Κριτήριο  ανάθεσης:Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   της ΔΕΥΑΠ και η οποία αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ.
 2. Παραλαβή προσφορών:Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  είναι  η Τρίτη 3 Μαίου 2022  και  ώρα  15:00.  Μετά  την παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο Σύστημα.  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» είναι 10/05/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ..
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Χρηματοδότηση:

Η σύμβαση αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με τίτλο : «ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ». Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα «Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 228441/2020/17-6-2021 και ΑΔΑ ΩΔΦΟ46ΜΤΛ6-ΚΟΥ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. Δημιοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ΧΧ/ΧΧ/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) Λεωφόρος Θηβών 196-198, 18233 Αθήνα Ελλάδα τηλ :+302132141216, Φαξ:+302132141229, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr ,διεύθυνση στο διαδίκτυο : https://www.aepp-procurement.gr/
 3. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες Σταυρούλα Ηλιοπούλου, τηλ. 2682024629 / 2682024181. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  154586 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 σε:
 • μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα
 • δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδεςΠερίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).Η Διακήρυξη και τα παρατήματα που επισυνάπτονται θα καταχωρηθούν  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  https://deyaprevezas.gr/

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Αρχεία Διαγωνισμού