ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                    ΕΡΓΟ :

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                             ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)                                                                           ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                                                                              ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

                                                                                                              ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :  

                                                                                                            100.000 €

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ

 

  1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), προκηρύσσει τακτικό μειοδοτική διαγωνισμό για τη διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ Πρέβεζας.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας (Λ. Ειρήνης 28 – 48100 Πρέβεζα) μέχρι την   2 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  13:30 μ.μ.

 

  1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 24709, FAX επικοινωνίας 2682089445, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ράπη Αθηνά.

 

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10:00 π.μ. (ώρα  λήξης επίδοσης προσφορών).

 

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ίσης με το 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι 2.000  €.

 

  1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΠ

 

  1. Το κριτήριο της ανάθεσης  της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς».

 

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊστάμενη Αρχή, δηλ. το Δ.Σ, της ΔΕΥΑΠ.

Ο Πρόεδρο του Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *