Έλεγχος Πόσιμου Νερού

Με βάση τη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001), το πόσιμο νερό πρέπει να ελέγχεται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ποιότητά του.

Ο έλεγχος γίνεται με τακτικές μετρήσεις πληθώρας φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων.

Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, η ΔΕΥΑΠ έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το παράρτημα Πρέβεζας του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (ΙΓΜΕ), και την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων για τον έλεγχο των φυσικοχημικών παραμέτρων και των μικροβιολογικών παραμέτρων, αντίστοιχα. Το ΙΓΜΕ, μαζί με το Γενικό Χημείο του Κράτους, αποτελούν τους δυο μεγάλους πυλώνες της χώρας όσον αφορά την πραγματοποίηση φυσικοχημικών αναλύσεων σε ύδατα. Επιπλέον, το παράρτημα Πρέβεζας του ΙΓΜΕ, είναι διαπιστευμένο κατά ΕΣΥΔ, στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων φυσικοχημικών αναλύσεων σε ύδατα. Η Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων είναι αναγνωρισμένη ως ένα από τα πέντε Κέντρα Αναφοράς Ελέγχου Νερών, πανελληνίως (ΥΑ Β1/οικ. 5508/98).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *