Ιστορικό Ύδρευσης

Η ΔΕΥΑΠ έχει επιτελέσει στον τομέα της ύδρευσης ένα πολλαπλό έργο υποδομής, που επηρεάζει αποφαστιστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου.

Υδροδοτεί τη πόλη της Πρέβεζας καθώς και τα Δ.Δ. Μύτικα, Νικοπόλεως, Μιχαλιτσίου και Φλαμπούρων.
Οι πελάτες της ύδρευσης είναι 35.000 (14.230 υδρόμετρα )και το μήκος των αγωγών φθάνει τα 117.000 μ.
Η υδροδότηση του Δήμου γίνεται από τις πηγές Αγίου Γεωργίου, 50 χλμ. Βόρεια της Πρέβεζας.
Τα εξωτερικά δίκτυα από τον Αγ. Γεώργιο μέχρι την κεντρική δεξαμενή της πόλης είναι αρμοδιότητας του συνδέσμου ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Πρέβεζας.
Η παροχή της πηγής Αγίου Γεωργίου διασφαλίζει επάρκεια ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού πληρούν όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ΔΕΥΑ έχει προχωρήσει στη σταδιακή αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του παλαιού δικτύου με νέους σωλήνες σύγχρονων προδιαγραφών. ΄Έγιναν σημαντικές επεκτάσεις του δικτύου για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών σε νέες επεκτάσεις και οικισμούς.
Με την τοποθέτηση πιεστικών αντλιών λύθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα επάρκειας νερού σε δυσμενείς υψομετρικά περιοχές της πόλης ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής.
Έχοντας σαν πρώτη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών εντάξαμε στο Γ΄ ΚΠΣ έργο με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων Δικτύου Ύδρευσης», προϋπολογισμού 503.500 €. Το έργο ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2008.
Με το έργο αυτό έγινε αντικατάσταση όλων των σωλήνων αμιάντου που υπήρχαν στο δίκτυο της πόλης.
Η ΔΕΥΑΠ έχοντας σαν πρώτη προτεραιότητα την παροχή καθαρού και υγιεινού νερού στους πολίτες του Δήμου έχει αναθέσει τη συστηματική ποιοτική παρακολούθηση του νερού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τον μικροβιολογικό έλεγχο και στο ΙΓΜΕ για τον χημικό έλεγχο.
Όλες οι μέχρι σήμερα αναλύσεις έχουν δώσει άριστα αποτελέσματα.

  • Τέλος για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών του Δήμου σε βάθος χρόνου, η ΔΕΥΑΠ μετά την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ύδρευσης του Δήμου Πρέβεζας» από το Δήμου Πρέβεζας, προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ» με μειοδότη την εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. το έργο βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.

Σημαντική παρέμβαση στην αντιπυρική προστασία του Δήμου θεωρούμε το πρόγραμμα συντήρησης των υπαρχόντων και εγκατάστασης νέων πυροσβεστικών κρουνών που έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΠ.
΄Έχουν επισκευασθεί και συντηρηθεί όλοι οι πυροσβεστικοί κρουνοί. ΄Έχουν τοποθετηθεί 18 νέοι στα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο άμεσο μέλλον πρόκειται να τοποθετηθούν και άλλοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *