ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2019», προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης με σφραγισμένες προσφορές το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Δήμο Πρέβεζας (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης κατά την ημέρα παράδοσής των, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων της σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 (Α’147) και
β) τους όρους της παρούσας 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016.
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ www.deyaprevezas.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, οδός Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28, με ώρα έναρξης την 11.00 πμ και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 12.00 πμ. .Σε περίπτωση που αποβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός την 27/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με ώρα έναρξης την 11.00 πμ και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 12.00 πμ.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούμενων υλικών ή υπηρεσιών αποτυπώνονται στο Τεύχος Τιμολόγιο Μελέτης – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. (Γενικός κωδικός CPV: 09100000-0 «Καύσιμα» και στους επιμέρους: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη», 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ»

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *