ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων 2019 για την Δ.Ε.Υ.Α.Π», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Η υπηρεσία αφορά την παροχή Μίσθωση μηχανημάτων 2019 προς την Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την περίοδο 2019. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την 20/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 πμ (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 11.00 πμ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π., που βρίσκονται στην Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28 , ΠΡΕΒΕΖΑ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός καταστεί άγονος θα επαναληφθεί την 27/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 πμ (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 11.00 πμ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π., που βρίσκονται στην Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28 , ΠΡΕΒΕΖΑ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π., που βρίσκονται στην Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ,ΠΡΕΒΕΖΑ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΔΙΚΟΣ

 

Εδώ θα βρείτε όλα τα αρχεία για το διαγωνισμό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *