Περιβάλλον – Χλωρίωση Πόσιμου Νερού

Περιβάλλον – Χλωρίωση Πόσιμου Νερού

Το νερό των πηγών περιέχει μικροοργανισμούς και άλλα οργανικά στοιχεία που βρίσκονται στις πηγές ή παρασύρονται κατά τη μεταφορά του νερού στο δίκτυο ύδρευσης.

Κάποιοι από τους μικροοργανισμούς αυτούς είναι παθογόνοι και μπορούν να προκαλέσουν ήπιες μορφές προσωρινών διαταραχών στην υγεία. Για το λόγο αυτό το πόσιμο νερό είναι απαραίτητο να απολυμαίνεται προτού καταναλωθεί. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος απολύμανσης είναι η χλωρίωση. Το χλώριο είναι ένα ισχυρά οξειδωτικό (απολυμαντικό) μέσο το οποίο δρα άμεσα και γρήγορα, καταπολεμώντας τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Προφανώς, η ποσότητα του χλωρίου που αναμιγνύεται με το νερό πρέπει να ελέγχεται, προκειμένου να αποφευχθούν αντίθετα αποτελέσματα. Το χλώριο πρέπει να διοχετεύεται πριν την αποθήκευση του νερού στις δεξαμενές ύδρευσης προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να δράσει και να απολυμάνει. Από την άλλη πλευρά, η ποσότητα του χλωρίου που διοχετεύεται στη δεξαμενή δεν είναι πάντα σταθερή, αλλά εξαρτάται από την κατανάλωση, τη φύση του νερού και τον αριθμό μικροοργανισμών που υπάρχουν, στοιχεία τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται. Για το λόγο αυτό πρέπει να μετρούνται διαρκώς διάφορα μεγέθη και ανά πάσα στιγμή να προσαρμόζεται η παροχή χλωρίου βάσει των μετρούμενων παραμέτρων.

P5270005

Παροχόμετρο και βαλβίδα έγχυσης χλωρίου

Το πόσιμο νερό του Δήμου Πρέβεζας χλωριώνεται με αυτόματο σύστημα που έχει εγκατασταθεί στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης στη Νικόπολη. Η εγκατάσταση πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την επίτευξη σταθερής, εντός ορίων και συνεχώς ελεγχόμενης συγκέντρωσης χλωρίου στο νερό.
Η ΔΕΥΑΠ προμηθεύεται το χλώριο σε μορφή διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). Σε κάθε παραλαβή, το διάλυμα ελέγχεται όσον αφορά την περιεκτικότητά του σε ενεργό χλώριο, και τη συμμόρφωσή του με τις λοιπές τεχνικές του προδιαγραφές. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι το προϊόν διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας χρήσης για πόσιμο νερό, εκδιδόμενα από το εργοστάσιο παρασκευής, καθώς και την αντίστοιχη άδεια καταλληλότητας εκδιδόμενη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

P5270007

Αντλίες χλωρίωσης

Κατά την προχλωρίωση, το πόσιμο νερό χλωριώνεται πριν την είσοδο της κεντρικής δεξαμενής, μέσω δοσομετρικής αντλίας. Η δόση του χλωρίου είναι ανάλογη της παροχής και ρυθμίζεται βάσει ένδειξης παροχομέτρου. Η απατούμενη όμως ποσότητα χλωρίου στο νερό δεν εξαρτάται μόνο από την παροχή αλλά και από λοιπά χαρακτηριστικά του νερού (pH, άλατα, μικροοργανισμούς) που συνεχώς μεταβάλλονται. Για το λόγο αυτό υπάρχει η διαδικασία της μεταχλωρίωσης όπου συμπληρώνεται χλώριο στην έξοδο της κεντρικής δεξαμενής, αν αυτό απαιτείται. Η απαιτούμενη προς συμπλήρωση ποσότητα υπολογίζεται βάσει ηλεκτρονικού δειγματολήπτη-ελεγκτή, ο οποίος μετρά συνεχώς τη συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου, του pH και τη θερμοκρασία του νερού στην έξοδο της δεξαμενής και συμπληρώνει αναλόγως με το χλώριο που απαιτείται.

P5270011

Δειγματολήπτης – Ελεγκτής PID

Με την ανωτέρω διαδικασία διασφαλίζεται: 

  • Σταθερή συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου στο πόσιμο νερό.
  • Μόνιμος έλεγχος της συγκέντρωσης του χλωρίου και αυτόματη, επί τόπου διόρθωση. 

Οι δεξαμενές χλωρίου (δυο δεξαμενές 1000lt η καθεμιά) βρίσκονται σε οικίσκο με ειδική μόνωση και σκοτεινό θάλαμο ώστε το αποθηκευμένο χλώριο να μην επηρεάζεται από θερμοκρασία και φως.

P5270008

Δεξαμενές χλωρίωσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *