Βιοαναλυτικό Εργαστήριο

Βιοαναλυτικό Εργαστήριο

 

 

Στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΠ στεγάζεται το βιοαναλυτικό εργαστήριο ελέγχου υδάτων και λυμάτων, που διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τις αναλύσεις των λυμάτων και του πόσιμου νερού.

Οι προδιαγραφές κατασκευής τους έχουν ακολουθήσει όλα τα σύγχρονα πρότυπα.

fysikox

Εργαστήριο φυσικοχημικών αναλύσεων

mikroviol

Εργαστήριο μικροβιολογικών αναλύσεων

mikrosk

Εργαστήριο μικροσκοπικών αναλύσεων και χρώσεων

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει φασματοφωτόμετρα, κλιβάνους ξήρανσης, συσκευές διήθησης υπό κενό, αναλυτικούς ζυγούς, μικροσκόπιο, επωαστικούς κλίβανους BOD και COD, οξυγονόμετρο, pH-μετρο, αγωγιμόμετρο, φωτόμετρο υπολειμματικού χλωρίου, θολόμετρο, συσκευή παραγωγής απιονισμένου νερού, πυριαντήριο, απαγωγό αερίων, φούρνο καύσης σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 500 ˚C, επωαστικούς κλιβάνους για μικροβιολογικές καλλιέργειες, συσκευές φίλτρανσης για μικροβιολογικές αναλύσεις, όργανο απαρίθμισης αποικιών, συσκευή υγρής αποστείρωσης, καθώς και τον βασικό μικροεξοπλισμό (ψυγεία, καταψύκτες, θερμόμετρα, πλάκες θέρμανσης-ανάδευσης, μικρο-πιπέτες, σιφώνια, προχοϊδες, φίλτρα, και τα απαραίτητα για τις αναλύσεις υαλικά σκεύη).

Στο εργαστήριο μπορούν να πραγματοποιηθούν αναλύσεις που αφορούν το πόσιμο νερό, τα λύματα και άλλα είδη υδάτων. Επιπλέον πραγματοποιούνται αναλύσεις σε ανόργανα διαλύματα που προμηθεύεται η ΔΕΥΑΠ, για τον έλεγχο συμμόρφωσης αυτών με τις τεχνικές τους προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εξής αναλύσεις: 

  • Φυσικοχημικές: SVI, pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα, οξύτητα, αλκαλικότητα, θολότητα, υπολειμματικό χλώριο, στερεά (TSS, MLSS, VSS, TDS), : BOD5, COD, N, P, NO3-N, NO2-N, Cl-, NH4-N, SO42-. Οι αναλύσεις αφορούν το πόσιμο νερό, και όλα τα στάδια της επεξεργασίας λυμάτων: εισόδου, εξόδου, RAS, WAS, αφυδατωμένης ιλύoς, στραγγιδίων παχυντή, στραγγιδίων ταινιοφιλτροπρέσσας, βοθρολυμάτων, εσχαρισμάτων, προϊόντων εξάμμωσης.
  • Μικροβιολογικές: Ολικά κολοβακτηρίδια, e-coli, εντερόκοκκοι. Οι αναλύσεις αφορούν πόσιμο νερό, επιφανειακά ύδατα, νερά κολύμβησης, εκροή και ιλύ βιολογικού καθαρισμού.
  • Μικροσκοπικές: Εκτίμηση ποιότητας βιομάζας στην επεξεργασία λυμάτων (πρωτόζωα, μύκητες, βακτήρια νηματώδη κ.τ.λ.). Ανίχνευση νηματοειδών μικροοργανισμών.
  • Χρωστικές: Χρώσεις Gram, Neisser, S-test, indian ink test για τη μικροσκοπική ταυτοποίηση νηματοειδών μικροοργανισμών στην ενεργό ιλύ της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.
  • Ποιοτικές: Προσδιορισμός περιεκτικότητας υποχλωριώδους νατρίου σε ενεργό χλώριο, χλωριούχου πολυαργιλίου σε αλουμίνα, και διχλωριούχου σιδήρου σε σίδηρο.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηριακών αναλύσεων, η ΔΕΥΑΠ πραγματοποιεί τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους με μετρήσεις υλικών αναφοράς, ενώ συμμετέχει σε διεργαστηριακό πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση συστήματος αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου.

petri

Δείγμα μικροβιολογικής ανάλυσης εκροής επεξεργασμένων λυμάτων (ολικά κολοβακτηρίδια και e.coli)

gram

Δείγμα μικροβιολογικής ανάλυσης εκροής επεξεργασμένων λυμάτων (ολικά κολοβακτηρίδια και e.coΧρώση Gram σε δείγμα ενεργού ιλύος – Εικόνα από μικροσκόπιο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *