Βιολογικός Καθαρισμός

Βιολογικός Καθαρισμός

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) του Δήμου Πρέβεζας λειτουργεί από το έτος 2001 και βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή.

Τα λύματα συγκεντρώνονται από την πόλη και τους κοντινούς οικισμούς και καταλήγουν στη μονάδα μέσω του αποχετευτικού δικτύου που αποτελείται από υπόγειους αγωγούς και 10 αντλιοστάσια. Για τη μεταφορά των λυμάτων του Δήμου Πρέβεζας στη μονάδα επεξεργασίας υπάρχουν ανά περιοχές αντλιοστάσια τα οποία συγκεντρώνουν τα λύματα και τα προωθούν στο αποχετευτικό δίκτυο. Κάθε αντλιοστάσιο περιλαμβάνει δυο ως τέσσερις εμβυθιζόμενες αντλίες λυμάτων και κεντρικό ελεγκτή που συντονίζει τη λειτουργία των αντλιών βάσει της στάθμης των λυμάτων στους θαλάμους ανά πάσα στιγμή.

PICT1296

Αντλιοστάσιο Λυμάτων

 

Εν συντομία, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πρέβεζας λειτουργεί με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου. Έχει έκταση 24 στρέμματα και οι βασικότερες μονάδες εκ των οποίων απαρτίζεται είναι οι παρακάτω.

 

 

ΕΡΓΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιείται η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Το εισερχόμενο από το αποχετευτικό δίκτυο λύμα οδηγείται σε δυο παράλληλες, όμοιες βαθμίδες επεξεργασίας, όπου απομακρύνονται τα στερεά σωματίδια, η άμμος και τα λίπη. Κάθε γραμμή επεξεργασίας αποτελείται από εσχάρα και δεξαμενή εξάμμωσης.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

Τα βοθρολύματα που μεταφέρονται στη μονάδα με τα βυτία, οδηγούνται σε ξεχωριστό σταθμό προεπεξεργασίας λόγω της διαφορετικής σύστασής τους. Αρχικά περνούν από μηχάνημα εξάμμωσης-λιποσυλλογής και μεταφέρονται σε αντλιοστάσιο υπό συνθήκες αερισμού, όπου και παραμένουν 3-4 ημέρες προτού οδηγηθούν στην αρχή του έργου εισόδου.

Σταθμός βοθρολυμάτων

 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόκειται για δυο παράλληλες γραμμές επεξεργασίας, καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από ανοξική, αναερόβια και αερόβια δεξαμενή σε σειρά. Στην αναερόβια δεξαμενή πραγματοποιείται η βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου, στην ανοξική δεξαμενή πραγματοποιείται η απονιτροποίηση και στην αερόβια πραγματοποιείται η απομάκρυνση των ενώσεων του άνθρακα.

Δεξαμενή αερισμού

 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

Κατάντι της κάθε δεξαμενής αερισμού υπάρχει σταθμός χημικής απομάκρυνσης του φωσφόρου ο οποίος, μέχρι στιγμής, δεν κρίθηκε αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί, καθώς η απομάκρυνση του φωσφόρου με βιολογική διαδικασία και μόνο κρίνεται παραπάνω από ικανοποιητική.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

Στις συγκεκριμένες δεξαμενές (δυο τον αριθμό) πραγματοποιείται η καθίζηση της ενεργού ιλύος και ο διαχωρισμός της από τα εκρέοντα ύδατα. Η καθιζάμενη ιλύς οδηγείται σε δυο αντλιοστάσια (RAS – WAS) απ’ όπου και αντλείται προς τη γραμμή ανακυκλοφορίας ή προς τη γραμμή αφυδάτωσης αντίστοιχα.

Δεξαμενή καθίζησης

 

 

ΧΛΩΡΙΩΣΗ

Η υπερχειλιζόμενη εκροή από τις δεξαμενές καθίζησης οδηγείται σε μαιανδρικές δεξαμενές όπου πραγματοποιείται απολύμανση μέσω χλωρίωσης – αποχλωρίωσης πριν τη διάθεσή της μέσω αγωγού στον τελικό αποδέκτη.

Κανάλι Χλωρίωσης

Στο ίδιο σημείο υπάρχει αγωγός Parshall για τη μέτρηση της παροχής εξόδου καθώς και κιόσκι με δειγματολήπτη εκροής επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Οικίσκος δειγματολήπτη εκροής

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η αντλούμενη ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης οδηγείται σε τρεις δεξαμενές, όπου και ομογενοποιείται για 3-4 ημέρες υπό συνθήκες αερισμού.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

Στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιείται η πάχυνση και, εν συνεχεία, η αφυδάτωση της ομογενοποιημένης ιλύος. Η πάχυνση γίνεται με μηχανικό παχυντή με την προσθήκη πολυηλεκτρολύτη, ενώ η αφυδάτωση πραγματοποιείται μηχανικά, με ταινιοφιλτροπρέσσα. Η αφυδατωμένη ιλύς απομακρύνεται από τη μονάδα με φορτηγό, ενώ τα στραγγίδια από την πάχυνση-αφυδάτωση επιστρέφουν στην είσοδο της μονάδας.

Παχυντής ιλύος

 

Ταινιοφιλτροπρέσσα αφυδάτωσης ιλύος

 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΧΗΜΕΙΟ

Πέρα από τα τμήματα που περιγράφηκαν παραπάνω, στη μονάδα υπάρχει το συνεργείο στο οποίο γίνεται συντήρηση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και το χημείο που συστεγάζεται με το κτίριο διοίκησης της μονάδας.

Επισκευή αντλίας στο συνεργείο

 

press

Τοποθέτηση δαχτυλιδιού-κοχλία με αυτοσχέδια πρέσσα.

Η λειτουργία της μονάδας επιβλέπεται και διαχειρίζεται με σύστημα επίβλεψης και τηλεελέγχου (PLC-SCADA) το οποίο, μέσω οργάνων, καταγράφει συνεχώς ζωτικές παραμέτρους για τη μονάδα (παροχή, οξυγόνο, pHMLSS, κ.τ.λ.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *