ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

κατεβάστε το αρχειιο συγραφής υποχρεώσεων

κατεβάστε την διακήρυξη

κατεβάστε την ειδική συγγραφή

κατεβάστε τον προυπολογισμό

κατεβάστε τον προυπολογισμό προσφοράς

κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές

κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ

 

 

Η παρακάτω ανακοινωση αφορά διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για το έτος 2009 προκ 1/166Μ/2009

 

 

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 

 

Η ΔΕΥΑΠ ανακοινώνει τον πίνακα διοριστέων  σύμφωνα με την υπ αριθμ 170 -20/1/2011 απόφαση του Α  τμήματος του ΑΣΕΠ και η οποία στάλθηκε την 3/6/2011  .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

 

1) Κλάδος ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Θέση (1)   . Διαθέτει για διορισμό την  ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗ

 

2) Κλάδος ΔΕ Καταμετρητές-υδρομετρητές Θέση (1) . Διαθέτει για διορισμό τον ΘΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ

 

Ο παραπάνω πίνακας αποστέλλεται για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο .